موسسه آموزش عالی علامه فیض کاشانی
کاردانی
کاردانی حسابداری
کاردانی گرافیک (اصلاح شده در تاریخ 5 مهرماه)
کاردانی معماری
کاردانی مکانیک خودرو
کاردانی الکترونیک
کاردانی نرم افزار
کاردانی برق صنعتی
کارشناسی
کارشناسی پیوسته روانشناسی
کارشناسی پیوسته حسابداری
کارشناسی پیوسته مهندسی برق
کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری
کارشناسی ناپیوسته معماری
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
کارشناسی ناپیوسته قدرت
کارشناسی ناپیوسته حقوق
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد نرم افزار
کارشناسی ارشد قدرت
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد معماری
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
کارشناسی ارشد کنترل